JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Šta je vijeće učenika i ko ga čini

Vijeće učenika čini po jedan predstavnik učenika iz svakog razreda

Glavni programski ciljevi Vijeća učenika,koji se ostvaruju kroz razne programske sadržaje,između ostalog su da:

Redni Broj Ime i prezime Razred
1. I-1
2. I-2
3. I-3
4. Haračić Marem II-1
5. Hajdarević Ema II-2
6. Alibegović Nidal III-1
7. Hodžić Aylin III-2
8. Balija Erna IV-1
9. Čović Uma IV-2
10. Kamberović Uma V-1
11. Repak Adin V-2
12. Bajrović Naida VI-1
13. Mujković Alem VI-2
14. Koštrebić Sanija VII-1
15. Begović Admira VII-2
16. Bekto Azra VIII-1
17. Jakupović Vedad VIII-2
18. Memišević Tarik IX-1
19. Maslo Nora IX-2