JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"

Sekcije

Sekcije od I-IV razreda

Redni Broj Sekcija Voditelj/ica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sekcije od V-IX razreda

1.
2. Ekološka-planinarska sekcija Aljić Sabina
3. Literarna sekcija Mekić Nermana
4. Novinarska sekcija Krkušić Šahza
5. Matematička sekcija VII Ožegović Rizah
6. Matematička sekcija VIII i IX Zuković Meho
7. Mladi fizičari VIII razred Solak Sabina
8. Mladi fizičari IX razred Solak Sabina
9. Mladi Tehničari V - IX Jasenčić Mirza
10. Mladi informatičari IX Jasenčić Mirza
11. Odbojka-djevojčice/dječaci Hadžić Advija
12. Atletska sekcija Hadžić Advija
13. Nogometna sekcija Hadžić Advija
14. Elektro-mašinska sekcija Đogić Ibrahim
15. Saobračajna sekcija Đogić Ibrahim
16. Ilahije i kaside Pecar Faris
17. Hor Smaković Nerina
18. Orkestar Smaković Nerina
19. Likovna sekcija Džankić Dženana
20. Prva pomoć Čengić Seima
21. NUS
22. CIVITAS Muratović Aida
23. Mladi Englezi IX razredi Mahmutčehajič Senada
24. Mladi Englezi VIII razredi Salčin-Karabatković Lejla
25. Geografska sekcija Novalić Rašela
26. Šahovska sekcija Čengić Saima
27. Historijska sekcija Fazlić Uma
28.